Strona

Regulamin i Polityka Prywatnośći

Regulamin portalu forumfitness.pl.pl

Art. 1. Zakres regulacji

Niniejszy regulamin wydaje się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych, jak i prawnych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną.

Art. 2. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Usługodawcy – właściciela bloga forumfitness.pl

2. Usługobiorcy – rozumie się przez to osoby fizyczne, prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej korzystające z usług serwisu forumfitness.pl.pl w szczególności autorów zdjęć, autorów opinii i porad, fotografów, modelki i modeli.

3. Usłudze – rozumie się przez to świadczenia usługodawcy realizowane w drodze elektronicznej na rzecz usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin, polegającej w szczególności na umożliwieniu kontaktu osób o podobnych zainteresowaniach, pasjach lub poglądach.

4. Użytkowniku – rozumie się przez to zarejestrowanego usługobiorcę korzystającego z serwisu.

5. Serwisie – rozumie się przez to portal internetowy należący do usługodawcy zamieszczony pod adresem www.forumfitness.pl.pl

6. Rejestracji – rozumie się przez to wypełnienie formularza rejestrowego przez usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do usług usługodawcy

7. Profilu – rozumie się przez to indywidualnie przypisaną nazwę Usługobiorcy zabezpieczoną hasłem zawierający dane dotyczące Usługobiorcy uszeregowane w określonych kategoriach.

Art. 3. Rejestracja, zawarcie umowy

W razie korzystania z usług niewymagających rejestracji zawarcie umowy następuje przez samo przystąpienie Usługobiorcy do korzystania z Serwisu.

W przypadku Usług wymagających zarejestrowania się w Serwisie warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wysłanie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą.

Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:

1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

Po prawidłowej rejestracji Usługodawca tworzy dla Usługobiorcy indywidualny profil będący oznaczony wskazaną przez Usługobiorcę nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem. Profil jednocześnie stanowi adres poczty elektronicznej i identyfikator Użytkownika. Nazwa i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich udostępnienia ponosi Użytkownik.

Usługodawca może odmówić rejestracji i utworzenia profilu w szczególności jeżeli poweźmie wątpliwości co do prawdziwości podanych danych, celu rejestracji lub gdy stwierdzi naruszenie regulaminu.

Użytkownik w każdym czasie może zmienić lub usunąć dane udostępnione podczas rejestracji. Ponadto zobowiązany jest do aktualizacji danych tak, aby odpowiadały stanowi faktycznemu. W każdym czasie Użytkownik może usunąć profil po kontakcie z Usługodawcą.

Art. 4. Zakres usług i wymagania techniczne

W ramach świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcom:

1. Tworzenie profili użytkowników

2. Dodawanie fotografii

3. Dodawanie pytań

4. Dodawanie odpowiedzi

5. Przeglądanie profili innych użytkowników

6. Udostępnianie fotografii innych użytkowników na swoim profilu

7. Wyszukiwanie fotografii według spersonalizowanych kryteriów.

8. Zgłaszanie nadużyć i nieprawidłowości.

Usługi ze względów technicznych są świadczone Usługobiorcom, którzy posiadają połączenie z siecią publiczną Internet oraz posiadają przeglądarkę (program komputerowy) umożliwiający obsługę dokumentów HTML.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

Art. 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną nieodpłatnie.

Usługodawca zapewnia w miarę możliwości stałe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Niemniej jednak zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług.

Usługodawca ma prawo zablokować bądź usunąć profil naruszający przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i gospodarczego, porządek publiczny, dobre obyczaje lub uzasadniony interes pozostałych Usługobiorców. Usługodawca usuwa profil jeżeli stwierdzi naruszenie regulaminu.

Usługodawca uniemożliwia rejestrację nowych Usługobiorców przy użyciu danych już zarejestrowanych Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Usługodawca zobowiązuję się niezwłocznie usunąć z serwisu wszelkie treści, co do których podejmie wątpliwość, co do ich legalności. W szczególności usunie treści zgłoszone przez Usługobiorców jako objęte prawem autorskim lub ochroną wizerunku z żądaniem usunięcia tej treści, a żądanie to będzie uzasadnione.

Art. 6. Ochrona danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Szczegółowy zakres obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy względem przetwarzanych danych osobowych reguluje stosowna polityka prywatności.

Art. 7. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub pozostałych Usługobiorców.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z celem zawartej umowy.

Użytkownik jest zobowiązany do szczególnej staranności w zakresie ochrony praw autorskich autora umieszczanych przez niego fotografii i ochrony wizerunku osób umieszczonych na fotografiach. W szczególności jest obowiązany do podania w opisie zdjęcia jego autora, źródła pochodzenia zdjęcia oraz osób, których wizerunki zostały utrwalone. Brak podania ww. informacji skutkuje uznaniem treści publikowanych jako treści własnych użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ujemne skutki nielegalnej publikacji treści.

Publikacja zdjęć może odbywać się tylko nieodpłatnie w ramach dozwolonego użytku osobistego, określonego ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Odpowiedzialność odszkodowawczą za niezgodną z regulaminem publikację ponosi wyłącznie Użytkownik naruszający regulamin.

Usługobiorca ma prawo korzystać z Serwisu w sposób przewidziany regulaminem.

Art. 8. Odpowiedzialność

Usługodawca lub Usługobiorca ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z winy umyślnej wobec siebie nawzajem lub osób trzecich w wyniku niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy lub regulaminu. Nie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków będących następstwem okoliczności za które Usługodawca lub Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działanie którejś ze stron).

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,

3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

5. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,

6. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.forumfitness.pl.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

Art. 9. Zmiana i rozwiązanie umowy

Usługobiorca ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług poprzez usunięcie profilu.

Usługodawca ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług następujących przypadkach:

1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

4. otrzymywania przez Usługodawcę informacji uniemożliwiających dalsze świadczenie usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wskutek naruszenia Regulaminu.

Art. 10. Postępowanie reklamacyjne

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

2. przedmiot reklamacji,

3. okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@forumfitness.pl.pl wpisując w temacie wiadomości: “reklamacja”.

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

Art. 11. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie http://www.forumfitness.pl.pl/regulamin

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie http://www.forumfitness.pl.pl/regulamin. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną. Zmiana regulaminu jest przesłanką uzasadniającą rozwiązanie umowy bez wypowiedzeń. O rozwiązaniu jej Usługobiorca jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

Spory powstałe na tle niniejszego regulaminu bądź w skutek świadczenia usług rozstrzyga właściwy sąd powszechny RP na podstawie prawa polskiego.

W zakresie nieunormowany zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw szczegółowych.

Polityka prywatności serwisu stanowi załącznik niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.

Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone w serwisie należą do ich autorów. Właściciel serwisu oraz zespół forumfitness.pl.pl nie odpowiadają za ich treść

Polityka prywatności

Portal forumfitness.pl.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników portalu w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia kontaktu osób o podobnych pasjach, zainteresowaniach lub poglądach. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady zarządzania przetwarzanymi danymi osobowymi, ich udostępniania i rozpowszechniania oraz określa zasady ich ochrony i poufności. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wyrażonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) 

Zakres i cel przetwarzanych danych:

Zarządzający portalem forumfitness.pl.pl tj. NORN Iwona Jurewicz-Wójtowicz z siedzibą w 70-260 Szczecin ul. Jagiełły 7/2, gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne wykorzystanie zgromadzonych danych w celach marketingowych i reklamowych. Naruszenie niniejszego zakazu może pociągać za sobą stosowną odpowiedzialność prawną. Zgromadzone dane mogą posłużyć celom statystycznym po ich uprzedniej anonimizacji. 

Danymi osobowymi gromadzonymi w ramach działalności portalu forumfitness.pl.pl są w szczególności:

nazwisko i imię

pseudonim

adres poczty elektronicznej

telefon

inne dane dobrowolnie podane przez użytkownika

O udostępnieniu danych decyduje użytkownik serwisu, wyrażając na to zgodę. Ich udostępnienie jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie ww. danych osobowych możliwe jest tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Zakres udostępnionych danych zależy tylko i wyłącznie od woli użytkownika.

Administratorzy portalu forumfitness.pl.pl nie gromadzą danych o adresach IP użytkowników. Portal forumfitness.pl.pl używa „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb zainteresowanych. Każdorazowo w ustawieniach przeglądarki użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookies”, co nie wpływa na użyteczność portalu.

Ochrona danych osobowych:

Portal forumfitness.pl.pl przetwarza dane osobowe dokładając wszelkiej staranności zachowania ich bezpieczeństwa i poufności. W tym celu zapewnia przestrzeganie obowiązujących ustaw w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Rozwój technologii, zmiany unormowań prawnych i rozwój serwisu może prowadzić do zmian w niniejszej polityce prywatności celem dochowania najpełniejszej ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe przetwarzane w ramach portalu forumfitness.pl.pl dostępne są wyłącznie użytkownikom portalu, jego administracji i osobom z nią związanymi. Administracja ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione ujawnienie danych osobowych. 

Dane osobowe przechowywane są na serwerze na podstawie odrębnej umowy z firmą Home.pl spółka jawna z siedzibą w Szczecinie. Dostawca usługi zapewnia ochronę gromadzonych danych przed niepowołanym dostępem oraz ich utratą. 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim:

Celem funkcjonowania serwisu jest ułatwienie kontaktu osób o podobnych zainteresowaniach, pasjach, poglądach. Dane dostępne są tylko i wyłącznie zalogowanym użytkownikom serwisu, godzącymi się na postanowienia regulaminu i niniejszej polityki prywatności. Dane z przyczyn technicznych dostępne są ponadto administracji portalu, za których ujawnienie ponosi odpowiedzialność prawną. Nie są one przekazywane innym osobom, z wyłączeniem przekazania podmiotom uprawnionym, w szczególności organom administracji publicznej (sądom, policji, prokuraturze i innym). 

Uprawnienia użytkowników w związku z przetwarzanymi danymi:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie udostępnione dane zmienić lub usunąć. Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest przez podanie przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Dane umożliwiające dostęp do konta użytkownika znane są tylko użytkownikowi i administratorowi serwisu. Na żądanie użytkownika, administracja portalu ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych. 

Zalecenia i bezpieczna praktyka korzystania:

Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest po podaniu przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Login i hasło podawane jest wyłącznie do wiadomości użytkownika. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia danych dostępowych osobom trzecim. Treść loginu i hasła określa użytkownik. Wymaga się zmiany hasła użytkownika co każde 30 dni. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej: jednej cyfry, jednej małej i jednej wielkiej litery. Zaleca się nie korzystanie z opcji zapamiętywania hasła, zwłaszcza na wielu komputerach i pozostawiania bez kontroli zalogowanego interfejsu użytkownika. 

Reklamacje, obsługa techniczna, kontakt:

W każdym czasie użytkownik ma prawo składać reklamacje i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności. W szczególności ma prawo i obowiązek zgłaszać naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Administracja portalu ma obowiązek bezzwłocznie reklamację rozpatrzyć. W celu zapewnienia należytej ochrony interesów użytkowników wszelkie pytania i wnioski należy kierować na adres: info@forumfitness.pl.pl